Școala Doctorală ULIM

 

Scientific Journal EcoSoEn Anul 1, Nr.1-2/2018 / Revista științifică EcoSoEn Anul 1, Nr.1-2/2018

 

 TABLE OF  CONTENT/ CUPRINS

 

CIOBANU Ceslav 

La a 25-a aniversare de la fondarea ULIM / ULIM at its 25th anniversary

ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES / ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI SOCIALE

 ECONOMICS SCIENCES /  ȘTIINȚE ECONOMICE

TAU Nicolae, BURUNCIUC Mihai

Brexit consequences for United Kingdom’s trade / Consecințele brexit-ului pentru comerțul Marii Britanii

 

BURLACU Natalia 

Organizația în condițiile stresului organizatoric / Organization in the conditions of the organizational stress

 

BALAN Igor, SPINU Ana, BURLEA Ecaterina 

Theoretical and applied aspects regarding the accounting of fixed assets / Aspecte teoretice și aplicate privind controlul activelor fixe

 

BALAN Igor, ERHAN Valeriu 

Cu privire la esența și clasificarea capitalului / Concerning the essence and classification of capital

 

BALAN Aliona 

Facilitățile fiscale ca instrument de stumulare a investițiilor / Tax incentives as a tool to boost investment

 

BORZDOVA Tatiana, SVIRID Olga 

Evaluation activity and particularly its regulation in the Republic of Belarus / Activitatea de evaluare și particularitățile reglementării acesteia în Republica Belarus

 

BLAGORAZUMNAYA OLGA / БЛАГОРАЗУМНАЯ Ольга 

Методы подготовки будущих менеджеров / Methods of preparing future managers / Metode de pregătire a viitorilor manageri

 

BUZDUGAN Adriana 

Clusterul ca factor de competitivitate în turismul rural / Cluster as a factor of competitiveness in rural tourism

 

EVSIUKOVA Raisa / ЕВСЮКОВА Раиса 

Современная банковская система и ее проблемы / Modern banking system and its problems / Sistemul bancar contemporan și problemele acestuia

 

HURLOIU Lăcrămioara, RUSU Bianca, HURLOIU Iulian 

Modern perspectives of financial management accounting approach in the current economy / Perspective moderne ale abordării managementului financiar în condițiile economice actuale

 

HURLOIU Lăcrămioara, RUSU Bianca, HURLOIU Iulian 

The role of financial control in the financial management of modern economics / Rolul controlului financiar în managementul financiar al economiilor moderne

 

BURLEA Ecaterina, SPÎNU Ana 

Efficiency analysis of banking system of the republic of moldova based on general indicators / Analiza eficienței sistemului bancar al republicii moldova pe baza indicatorilor generali

 

GUZUN Stela 

Gestiunea echipei manageriale în condiții de criză în întreprinderile din Republica Moldova / The managerial team management in crisis conditions in the Republic of Moldova

 

PESTUȘCO Nina 

Particularităţile de realizare a structurilor manageriale în organizaţiile virtuale / The particularities of managerial structures in virtual organizations

 

ROBU Elena / РОБУ Елена 

SPA-оздоровительный туризм - престижное и перспективное направление в современной индустрии здоровья / SPA-health tourism - prestigious and perspective direction in the modern health industry / Turismul cu SPA-servicii de sănătate - direcție prestigioasă și de perspectivă în industria modernă de sănătate

 

SIROTA Julia, RABAH Nazeer 

Different leadership styles in different economics sectors – education, banking and isdustry: Israel example / Stiluri diferite de leadership în diferite sectoare economice - educație, bănci și isdustrie: exemplul Israelului

 

SIROTA Julia, HAJAJRA Mohamed 

Equality situation in education in Israel / Situația de egalitate în educația din Israel

 

SPÎNU Ana, BURLEA Ecaterina 

National Bank of Moldova's involvement in the stabilization of the domestic banking system / Implicarea Băncii Naționale a Moldovei în stabilizarea sistemului bancar autohton

 

TOLORDAVA Jeanne 

Le rôle des jeux de simulations dans les méthodes d'enseignement interactives / The role of simulation games in interactive teaching methods / Locul jocurilor de stimulare în cadrul metodelor interactive de învățământ

 

BUNICI Sergiu 

Evoluția dezvoltării conceptului de informatizare în managementul bancar / The development of the information concept in bank management

 

GRIBINCEA Alexandru 

Utilizarea optima a materiei prime agricole: aspect metodologic / Optimal use of agricultural primary material: methodological aspect

 

SPOIALA Alina 

The role of the decision centers within the company’s structure / Rolul centrelor de decizie în cadrul structurii companiei

 

TRIFONOVA Larisa / ТРИФОНОВА Лариса 

Современные технологии и методы обучения в рамках процесса интернационализации высшего образования / Modern technologies and methods of training of the internaționalization process of higher education / Tehnologii și metode de învățare contemporane în cadrul procesului de internaționalizare a învățământului superior

 

VORNICOVA Natalia 

Some economic methods and forms of internal crisis management of banking institutions / Metode economice și forme de gestionare a crizelor interne ale instituțiilor bancare

 

VORNICOVA Natalia, DUSCOV Raisa 

The banking risks: economic maintenance, classification and their impact on the management of commercial banks / Riscurile bancare: întreținerea economică, clasificarea și impactul acestora asupra managementului băncilor comerciale 

 

SOCIAL SCIENCES /  ȘTIINȚE SOCIALE

RUSNAC Svetlana 

Abordare conceptuală și măsurarea inteligenței în psihologie / Conceptual approach and measurement of intelligence in psychology

 

BÁLINT Ágnes 

To enhance intelligence – reality or wishful thinking? / Sporirea inteligenței – realitate sau vis?

 

FILIP Nolea, BRANAȘCO Natalia 

Politica migraţionistă a Uniunii Europene în contextul globalizării / Migration policy of the European Union in the context of globalization

 

ROBU Viorel, BULBOACĂ Gabriel

Inteligența socială: conceptualizare și măsurare / Aocial intelligence: conceptualization and measurement

 

ROBU Elena, STRATAN Stela 

Leadership as an art of management / Leadershipul ca o artă de management

 

SIROTA Julia, AWADA Saleh 

Over-qualification at the higher education labor market of Israel / Aupra-încărcarea cu specialiști cu studii superioare pe piața forțelor de muncă din Israel

 

MORARU Ina 

Metode si tehnici in evaluarea inteligentei. Mangementul inteligentei / Methods and techniques in the evaluation of intelligence. Management of intelligence

 

BEN SHABO Rina 

Decentralization and education - rationale, implementation in different countries / Descentralizare și educație – argumente și implementare în diferite țări

 

 ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES /  ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞI TEHNOLOGII

MIȘCOI Gheorghe, MITEV Lilia 

Queueing models of polling type and their applications / Modele polling de așteptare și utilizarea lor

 

ОХРИМЕНКО Сергей, БОРТЭ Григорий 

В тени информационной экономики / In the shadow of information economy / În umbra economiei informaționale

 

ФЕДОРЕНКО Валентина 

Некоторые экономические аспекты резидентства IT компаний в информационно-технологических парках / Some economic aspects of the residency of the IT companies in information technology parks / Aspecte economice ale rezidenței companiilor IT în parcurile de tehnologii informaționale

 

MAFTULEAC Alexei, OCOPNAIA Natalia, BONDARENKO Nadejda 

Apa dură: cauze și efecte. Dedurizarea și utilizarea deșeurilor / Strong water: causes and consequences. Softening and use of waste water

 

SPĂTARU Petru, POVAR Igor, MAFTULEAC Alexei

Un semnal de alarma privind starea dezastruoasă a râurilor mici din Republica Moldova / An alignment signal on the distored state of small rivers in the Republic of Moldova