Școala Doctorală ULIM

 

Scientific Journal EcoSoEn Anul 1, Nr.4/2018 / Revista științifică EcoSoEn Anul 1, Nr.4/2018 

 

 

 TABLE OF  CONTENT/ CUPRINS

 ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES /  ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI SOCIALE
 ECONOMICS SCIENCES /  ȘTIINȚE ECONOMICE
 
BURLACU Natalia, ARAMĂ Alexandru, COCERHAN Mihai
Quality management content and sources in municipal administration / Conţinutul şi sursele managementului calităţii în gestiunea municipală
 
ROȘCA Petru, BUȘU Dan Alexandru
Influence of efficiency factors of public policies and  structural funds  on  facilitating  the  development  of  tourism / Influența factorilor de eficiență a politicilor publice și a fondurilor structurale în facilitarea dezvoltării turismului
 
GALBEN Ilian, ROSCA Petru
Innovation and research – key factors in increasing the competitiveness of the products on the international market / Inovarea şi cercetarea – factori cheie în sporirea competitivităţii produselor pe piaţa internaţională
 
BULGARU Veronica
Findings on the method of accounting the costs of purchased materials / Viziuni privind modul de contabilizare a costurilor legate de procurarea materialelor
 
BURLEA Ecaterina, BARCARI  Igor, VORNICOVA Natalia / БУРЛЯ Екатерина, БАРКАРЬ Игорь, ВОРНИКОВА Наталья
Discrete multiplicative factor models in analysis of hotel services (methodological issues) / Дискретные мультипликативные факторные модели в анализе гостиничных услуг (вопросы методологии)
 
ROBU Elena / РОБУ Елена
Insurance franchising in industry tourism / Использование франчайзинга в индустрии туризма
 
ROBU Tudor, GRIBINCEA Alexandru
Attempt to overcome a global problem – food crisis / Tentative de depașire a problemei globale – alimentația
 
GARȘTEA Sergiu
Determining the optimal capacity for processing plants of agricultural raw materials located in the rural space / Determinarea capacităţilor optime a fabricilor de procesare a materiei prime agricole amplasate în spaţiul rural
 
HAJAJRA Mohamed
Inequality between majority and minority sectors in israel / Inegalitatea între sectoare cu majoritate și minoritate în israel
 
LUPU Irina
Control as a method of increasing the education effectiveness in the educational system / Controlul ca mijloc de creștere a eficacității învățămîntului în sistemul educațional
 
MATROSOVA Marina/ МАТРОСОВА Марина
Approaches to classify the enterprise's property / Подходы к классификации имущества предприятия
 
VORNICOVA Natalia, SPEIANU Viorica/ ВОРНИКОВА Наталья, СПЕЯНУ Виорика
The strategy of crisis management in the commercial banks of the Republic of Moldova / Стратегия антикризисного управления в коммерческих банках Республики Молдова
 
SANDU Maxim
Energy needs and ecological impact / Necesitățile energetice și impactul ecologic
 
LAPUSHIN Raisa
Factors and models of administrative decision-making process / Факторы и модели процесса принятия управленческих решений
 
SOCIAL SCIENCES /  ȘTIINȚE SOCIALE
BLAGORAZUMNAIA Olga/ БЛАГОРАЗУМНАЯ Ольга
Application of managerial out-technologies in the labour market / Применение управленческих аут-технологий на рынке труда
 
RUSNAC Svetlana, AȘEVSCHI Ioana
The role of self-efficacy in affirming the achivement motivation in the university students / Rolul autoeficienței în afirmarea motivației de realizare a tinerilor din mediul universitar
 
RUSNAC Svetlana, BÎTCA Lucia
Experimental approach to the role of nonverbal communication in the realization of organizational communication functions / Abordarea experimentală a rolului comunicării nonverbale în realizarea funcțiilor  comunicative organizaționale
 
Ammar MREISAT
Concepts of social inclusion management for students with disabilities / Concepte ale managementului incluziunii sociale pentru studenții cu dizabilități
 
AWADA Saleh, HAJAJRA Mohamed
Inequality in the higher education and labor market of israel / Inegalitatea în domeniul învățământului superior și piața muncii din israel
 
CONSTANTIN Genoveca
The effects of socioeconomic vulnerability and psychosocial services on family reunification: a multilevel longitudinal analysis / Efectele vulnerabilității socio-economice și a serviciilor psihosociale asupra reunificării familiei: o analiză longitudinală pe mai multe niveluri
 
LEON BEN-NUN Eti
Breaking the conspiracy of silence among victims of sexual harassment / Distrugerea tăcerii conspirative în rândul victimelor hărțuirii sexuale
 
MANAL Amoun-Habashi
Complete equality between female educators and male educators in environment dominated by male mentality / Egalitatea deplină între profesorii femei și profesorii bărbați în mediul dominat de mentalitatea bărbaților
 
ROSCIUPCHIN Diana/ РОЩУПКИНА Диана
Dependence on smartphones and the internet - a new dependence of the XXI century / Зависимость от смартфонов и интернет – новый вид зависимости XXI века
 
Samir HAMMUD
The violence against teenagers and young people in the contemporary society / Violența împotriva adolescenților și tinerilor în societatea contemporană
 
SOHIR BAGDADI, ABU ARAR HAILA
Strategy of motivating human resources applied in the management of unit / Strategia motivării resurselor umane în managementul unității
 
ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES / ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞI TEHNOLOGII
 
COTELEA Tamara, OCOPNAIA Natalia, REVENCO Ana, OZOL Ludmila, SOCOLOV  Vasili
The study of toxic properties of biogenic amines / Studiul proprietăților toxice ale aminelor biogene
 
GUMOVSCHI Andrei
Management of designing an ecological farm / Managementul proiectări unei ferme ecologice
 
SOCOLOV Vasili,   SOCOLOVA Ludmila / СОКОЛОВ Василий, СОКОЛОВA Людмила
Investigation of the intensity of lipid peroxidation processes when exposed to iodobenzene and M-iodotoluene / Исследование интенсивности процессов перекисного окисления липидов при воздействии йодбензола и М-йодтолуола