Școala Doctorală ULIM

 Scientific Journal EcoSoEn Anul 2, Nr.1-2/2019 / Revista științifică EcoSoEn Anul 2, Nr.1-2/2019

 

 

CONTENT

CUPRINS

 

I. ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES

I. ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI SOCIALE

 

1.1. ECONOMICS SCIENCES

1.1. ȘTIINȚE ECONOMICE

 

Gribincea Alexandru, Barcari  Igor,Turcov Ana

OPTIMIZATION RATES FOR THE EFFICIENCY OF RURAL AND AGRICULTURAL TOURISM   

CĂILE DE OPTIMIZARE A EFICIENȚEI TURISMULUI RURAL ȘI AGROTURISTIC   

Balan Aliona

ANALYSIS AND EVALUATION OF EFFICIENCY INDICATORS OF THE FISCAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA   

ANALIZA ȘI EVALUAREA INDICATORILOR DE EFICIENȚĂAI SISTEMULUI FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA   

Blagorazumnaya Olga

FORMING THE MANAGEMENT MECHANISM OF ADAPTATION THE MANAGEMENT TECHNOLOGIES TO THE NEEDS OF THE LABOR MARKET   

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙК ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА ТРУДА   

Hurloiu Lacramioara, Rusu Bianca, Hurloiu Iulian

FISCAL ACCOUNTING MANAGEMENT DEVELOPMENTS AT THE LEVEL OF THE FACTORY   

DEZVOLTARI ALE MANAGEMENTULUI CONTABILITATII FISCALE LA NIVELUL INTREPRINDERII  

Krotenko Irina, Chernova Elena, Mironenko Ekaterina

HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL TRADE   

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ   

Lapushin Raisa

TIME MANAGEMENT - THE PERFORMANCE ENHANCING TOOL FOR MANAGERS  

GESTIONAREA TIMPULUI - INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚEI PENTRU MANAGERI 

Sirota Julia, Robu Elena, Hajajra Mohamed

COMPARATIVE ANALYSIS OF EDUCATION SYSTEMS OF DIFFERENT COUNTRIES  

ANALIZA COMPARATIVA A SISTEMELOR EDUCATIONALE DIN DIFERITE ȚĂRI  

Rusu Bianca, Hurloiu Lăcrămioara, Hurloiu Iulian

REFLECTING FINANCIAL RESOURCES USING RISK MANAGEMENT IN THE BUDGETING PROCESS 

REFLECTAREA RESURSELOR FINANCIARE PRIN MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN PROCESUL BUGETAR   

Sirota Julia, Dasman Elfahel

EQUAL OPPORTUNITIES IN THE EDUCATIONAL SPHERE OF ISRAEL   

POSIBILITĂȚI EGALE ÎN EDUCAȚIA DIN ISRAEL   

Sirota Julia, Hajajra Mohamed

INEQUALITY BETWEEN BEDOUIN AND OTHER ETHNIC SECTORS IN ISRAELI EDUCATION   

INEGACITATEA ÎNTRE SECTORUL BEDUIN ȘI ALȚI SECTOARE ETNICE ÎN EDUCAȚIA DIN ISRAEL   

Tacu Georgiana

TYPOLOGY OF AGRITURISM    

TIPOLOGII ALE AGROTURISMULUI  

Taranenco Lilia

PRINCIPLES OF TRAINING OF THE ANTI-CRISIS MANAGEMENT MODEL OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES  

PRINCIPIILE DE FORMARE A MODELULUI DE GESTIUNE ANTICRIZA A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII  

Hod Leck, Sirota Julia

THE IMPORTANCE OF RISK MANAGEMENT FOR MANAGERS  

IMPORTANȚA MANAGEMENTULUI RISCULUI PENTRU MANAGERI  

 

1.2. SOCIAL SCIENCES

1.2. ȘTIINȚE SOCIALE

 

Așevschi Ioana, Rusnac Svetlana

THE APPROACH TO THE CONCEPT OF HAPPINESS IN THE STUDENT’S ENVIRONMENT   

ABORDAREA CONCEPTULUI DE FERICIRE ÎN MEDIUL STUDENȚESC   

Iurchevici Iulia

THE INFLUENCE OF MILITARY LEADER'S EMOTIONAL COMPETENCES ON COLLECTIVE MORAL-PSYCHOLOGICAL ATMOSPHERE  

INFLUENȚA COMPETENȚELOR EMOȚIONALE ALE LIDERULUI MILITAR ASUPRA ATMOSFEREI MORAL-PSIHOLOGICE A COLECTIVULUI  

Otomega Iulia Mihaela, Rusnac Svetlana, Robu Viorel

VALIDATION OF SOCIAL ANXIETY SCALE FOR ADOLESCENCE: NORMATIV DATA AND OTHER EVIDENCE OF CONSTRUCTION VALIDITY   

VALIDAREA SCALEI ANXIETĂȚII SOCIALE PENTRU ADOLESCENȚI: DATE NORMATIVE ȘI ALTE DOVEZI ALE VALABILITĂȚII CONSTRUCȚIEI 

Levkovich Lavan Limor

CRITICAL FACTORS FOR SUCCESSFUL HIGHER EDUCATION SYSTEMS  

FACTORI CRITICI PENTRU SISTEME DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE SUCCES  

Rosciupchin Diana, Rusnac Svetlana

RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONFIDENCE AND PSYCHOLOGICAL WELLBEING: CASE OF THE UNIVERSITY STUDENTS  

СООТНОШЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ   

Sirota Julia, Levkovich Lavan Limor

COMPETITIVE STRATEGY IN EDUCATIOANL SERVICES  

STRATEGIA COMPETITIVĂ ÎN SERVICIILE DE EDUCAȚIE   

Sirota Julia, Pinchasi Sara

INTERNATIONAL EDUCATIONAL SERVICES AND THEIR ROLE IN HEALTH PROMOTION UNDER GLOBALIZATION CONDITIONS  

SERVICIILE EDUCAȚIONALE INTERNAȚIONALE ȘI ROLUL LOR ÎN PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII  

Pinchasi Sara

TOYBOX AS A HEALTH PROMOTION TOOL IN THE WORLD AND IN ORTHODOX SECTOR IN ISRAEL   

TOYBOX CA INSTRUMENT DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ÎN LUME ȘI ÎN SECTORUL ORTODOX DIN ISRAEL   

Shimrit Ochana

COMMUNICATION IN CLASSES: CASE STUDY ON SPECIAL EDUCATION IN ISRAEL   

COMUNICAREA ÎN CLASE: STUDIU DE CAZ PRIVIND EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN ISRAEL   

Mreisat Ammar

CRITERIA FOR DETERMINING DISABILITY AND LIMITING ITS SOCIAL IMPACT   

CRITERIILE DE DETERMINARE A DIZABILITĂȚII ȘI LIMITĂRII IMPACTULUI SOCIAL  

Hammud Samir

THE EMERGENCE OF THE PERSONALITY AND DEVELOPMENT OF SOCIAL CAPACITIES IN ADOLESCENCE   

EMERGENȚA PERSONALITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR SOCIALE ÎN ADOLESCENȚĂ   

 

II. ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

II. ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞI TEHNOLOGII

 

Gumovschi Andrei

INCREASING SOIL FERTILITY AND REDUCING DROUGHT EFFECTS BY APPLYING CONSERVATIVE AGRICULTURE   

CREȘTEREA FERTILITĂȚII SOLULUI  ȘI DEMINUAREA SECETEI PRIN FOLOSIREA AGRICULTURII COSERVATIVE   

Soltoian Nicolae, Socolov Vasili, Socolova Ludmila, Bodiu Vasile

ACTION OF THE SUBSTANCE: [CO (DH) 2 (THIS) 2] 2 [TIF6] 2H20 ON THE CORROSIVE PROCESSES OF CM.3 STEEL IN WATER  

ACŢIONAREA SUBSTANȚEI: [CO(DH)2(THIS)2]2[TIF6]2H20 ASUPRA PROCESELOR COROZIVE A OȚELULUI CM.3 ÎN APĂ