Școala Doctorală ULIM

 Scientific Journal EcoSoEn Anul 2, Nr.3-4/2019 / Revista științifică EcoSoEn Anul 2, Nr.3-4/2019

 

 

CONTENT

CUPRINS

I. ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES

I. ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI SOCIALE

 1.1. ECONOMICS SCIENCES

1.1. ȘTIINȚE ECONOMICE

 
GRIBINCEA Alexandru, KABAHA Ali, GRIBINCEA Alexandru
Global economic problem: economic development versus ecological crisis
Problema economică globală: dezvoltare economică versus criză ecologică
ROSCA Petru, NABOLSI Airin
Tourism development in the mediterranean area
Dezvoltarea turismului in zona marii dintre trei continente
BLAGORAZUMNAYA Olga, SOCOLOV Vasili, SOCOLOVA Ludmila
Quality management of medical services in healthcare institutions of Moldova
Управление качеством медицинских услуг в учреждениях здравоохранения Молдовы
BLAGORAZUMNAYA Olga, DREIHER Dalia
Patient satisfaction with the quality of the services provided as an important aspect of management in a medical organization
Удовлетворенность пациентов качеством оказанных услуг как важный аспект менеджмента в медицинской организации
BLAGORAZUMNAYA Olga, ISRAELI Milana
Innovative culture as one of the directions of innovative activity of the university
Инновационная культура как одно из направлений инновационной деятельности вуза
BURLEA Ecaterina, SPINU Ana
Electronic services and online reports: guarantees of optimization of accounting evidence
Servicii electronice şi raportări on-line: garanţii ale optimizării evidenţei contabile
SHKULIPA LIUDMILA
Классификация стран по выбранной системе бухгалтерского учета по МСФО
Classification of countries by selected accounting system for IFRS
SPINU Ana, ROMAN Ana Maria
General considerations concerning the evolution of legislative framework and way of organizing the social insurance system in Romania
Considerații generale privind evoluția cadrului legislativ și a modului de organizare a sistemului de asigurări sociale în România
DOGOTARI Ilie, SPINU Ana
Théorie et pratique du développement de l’assurance sur internet
Teoria și practica dezvoltării asigurărilor prin internet
ALVAKILI Noha
Arab minority and jews majority in the Israeli education system
Minoritatea arabă și majoritatea evreilor în sistemul de educație israelian
KOVALSKYI Andrii 
Business model of management at enterprises of municipal infrastructure
Бизнес-модель управления на предприятиях коммунальной инфраструктуры
MASHAL Lama
The expansion of the knowledge economy on the local society
Expansiunea economiei cunoașterii privind societatea locală
 

 1.2. SOCIAL SCIENCES

1.2. ȘTIINȚE SOCIALE

 
ROBU Viorel, CARANFIL Narcisa Gianina
Are Romanian adolescents still motivated to engage in school? Some evidence and practical considerations
Mai sunt motivaţi adolescenţii români să se implice în activitățile școlare? Dovezi și considerații practice
RUSNAC Svetlana, KHORY Johny
The importance of the locus of control in the social adaptation of international students
Importanța locului controlului subiectiv în adaptarea socială a studenților internaționali
RUSNAC Svetlana, RUSANOVSCHI Valeria
The psychological influence of aesthetic defects and dermatological diseases: research review
Influența psihologică a defectelor estetice și afecțiunilor dermatologice: revista cercetărilor
SANDU Stefan-Antonio, CRIBINCEA Zinaida
Education for mass-media in the context of new educations
Educația pentru mass-media în contextul noilor educații
CORCEVOI Maria
Reducing the risk of abandonment of children by improving the mother's parental skills
Diminuarea riscului de abandon al copiilor prin îmbunătățirea competențelor parentale ale mamei
STEFARTA Adelina, MOGOSAN Vergina
The impact of hybridization of education on professional qualities of a contemporary teacher
Impactul hibridizării educației asupra calităților profesorului contemporan
BITCA Lucia
Nonverbal communication as a basic condition of impression management
Comunicarea nonverbală ca o condiție de bază a managementului impresiei
CHIRITA Olga, CAUNENCO Irina
Socio-psychological determinants of formation the patriotical consciousness
Determinante socio-psihologice ale formării conștiinței patriotice
CIRLAN Florentina, CALANCEA Angela
Specificity of comunication and importance of the development of verbal communication capabilities in preschoolers
Specificul comunicării și importanța dezvoltării capacităților de comunicare verbală la preșcolari
CUMPANASOIU Teodor-Sorin, BUCUN Nicolae
Family perception of student’s failure in school
Percepţia insuccesului şcolar de către familia elevului
ROSCA Tatiana, CAUNENCO Irina
Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs. discontinuity
Identitatea etnică la adolescenții imigranți: continuitate vs discontinuitate
SIRHAN HAJ Ebtisam, SIROTA Julia
The influence of technology development on parents-adolescents communication in the Arab Society
Влияние технологического развития на родительско-подростковую коммуникацию в арабском обществе
STAVILA Alina, CALANCEA Angela
The evolution аnd role of the fаmily in contemporаry society
Evoluțiа și rolul fаmiliei în societаteа contemporаnă
CONSTANTIN Genoveca, RUSNAC Svetlana
The dynamics of poverty and its consequences on regional inequalities in Romania
Dinamica sărăciei și consecințele sale asupra inegalităților regionale din România
OCHANA Shimrit 
Policy making on equality and integration in special education in Israel
Politica privind egalitatea și integrarea în educația specială în Israel
 
 

II. ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

II. ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞI TEHNOLOGII

 
PEANCOVSCHII Serghei
Mobile situational center for prevention and reduction of emergency situations
Centrul mobil de comanda pentru lichidarea situațiilor excepționale
LEAHU Tudor, SHISHIYANU Sergiu, GRECU Alexandr
Information interconnection – the contributing factor to complete informatics achievement of the integrated information system
Interconectarea informațională – factorul contributiv la realizarea informatică completă a sistemului informatic integrat