Școala Doctorală ULIM

Scientific Journal EcoSoEn Anul 3, Nr1-2/2020 / Revista științifică EcoSoEn Anul 3, Nr.1-2/2020

 

CONTENT

 CUPRINS

 

I. ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES

I. ȘTIINŢE ECONOMICE ȘI SOCIALE

 

1.1. ECONOMICS SCIENCES

1.1. ȘTIINȚE ECONOMICE

Gribincea Alexandru, Habashi Manal, Cojocaru Virginia

Education management - the basis of the country’s competitiveness

Management educațional - bază de competitivitate a țării

 

Kozak Yuriy, Ukhanova I.,  Sulym Olga

Modern methodology for the analysis of international economic relations: ethno-cultural features

Metodologie modernă pentru analiza relațiilor economice internaționale: caracteristici etno-culturale

 

Roșca Petru, Roșca Leonid

Modern and the trend of the development of international trade with services

Nivelul actual și tendințele de dezvoltare a comerțului internațional cu servicii

 

Balan Aliona, Balan Igor

The role of the customs service in ensuring the economic security of the state

Rolul serviciului vamal în asigurarea securității economice a statului

 

Blagorazumnaya Olga, Robu Elena

The marketing strategies in innovative development of higher education institutions

Маркетинговые стратегии инновационного развития высших учебных заведений

 

Leahu Tudor, Șișianu Sergiu, Grecu Alexandr

The specifics of informational and algorithmic content of the rate-setting and settlement subsystem of the economic material activities

Specificul conținutului informațional și algoritmic al subsistemului de normare și reglementare a activităților materiale economice

 

 Lisa Galina, Drăgălin Iuliana

The challenges of cultural tourism of the Republic of Moldova

Provocările turismului cultural al Republicii Moldova

 

Pestușco Nina

Virtual enterprises as systems

Intreprindere virtuală ca sistem

 

Pestușco Nina, Sheref Alaa

Management of educational organization as an organizational system

Managementul organizației educaționale ca un sistem organizat

 

Kara Bestenigar, Gribincea Alexandru, Coreachin Sergiu

EU-Turkey natural gas unity: opportunities and constraints for Turkey to become a gas hub

Unitatea de gaze naturale UE-Turcia: oportunități și constrângeri pentru Turcia pentru a deveni centru în livrarea de gaze

 

Cocerhan Mihai, Сălugăreanu Irina

Problems in the development of the organizational mechanism of the municipal management system in Romania

Probleme în dezvoltarea mecanismului organizațional al sistemului de management municipal din România

 

Arama Alexandru

Municipal socio-economic systems in conditions of crisis and organizational stress

Sistemele socio-economice municipale în condiții de criză și stres organizațional

 

Awada Saleh

Actuality of management technologies adaptation in the higher education labor market of Israel

Актуальность адаптации управленческих технологий на рынке труда высшего образования Израиля

 

Bushra Masri

The relation between higher education and economic growth (the case study of Israel and the Republic of Moldova)

Raportul dintre învățământul superior și creșterea economică (studiu de caz - Israel și Republica Moldova)

  

Cocerhan Mihai 

Municipal management in Romania in the conditions of globalization

Managementul municipal din România în condițiile globalizării

 

Frunză Irina

The opportunities of Moldovan banking system to apply the European Union experience

Oportunităţile sistemului bancar al Republicii Moldova de aplicare a experienţei Uniunii Europene

 

Hajajra Mohamed, Alvakili Noha

Equality politics in the education system: the arab and bedouin sectors of Israel

Politica de egalitate în sistemul de învățământ: sectorii arab și beduin din Israel

 

Israeli Milana

National innovation systems of Israel: features and structure

Национальная инновационная система Израиля: особенности и структура

 

1.2. SOCIAL SCIENCES

1.2. ȘTIINȚE SOCIALE

Vasiutynskyi Vadym Oleksandrovych

Individual and communicative backgrounds of evaluating mutual guilt of participants of social interactions

Индивидуально-коммуникативные предпосылки оценки взаимной вины участников социальных взаимодействий

 

Rusnac Svetlana, Așevschi Ioana

Emotional intelligence as factor of achievement tendency

Inteligența emoțională ca factor al motivației de realizare

 

Stoianova Inga 

Assessment of personal activity self-organization in the institutions of higher education

Evaluarea autoorganizării activității personale în cadrul instituțiilor de învățământ superior

 

Caunenco Irina

Variability of the ethnic groups’ perception related to social and cultural changes: problems and prospects

Вариативность восприятия этническими группами социокультурных изменений: проблемы и перспективы

 

Caranfil Narcisa Gianina 

Predictors of school satisfaction among romanian adolescents

Predictori ai satisfacției față de școală în rândul adolescenților români

 

Rusnac Svetlana, Melentieva Aliona

Social representation of forensic psychological expertize

Reprezentarea socială a expertizei psihologice judiciare

 

Aculov (Mazur) Boris

Interactive internet media as a factor of political socialization

Интерактивные интернет-СМИ как фактор политической социализации

 

Balode Neli, Senatorovа Daria

The feeling of loneliness and perceived wellbeing in contemporary youth

Теоретическое обоснование проблемы одиночества

 

Lungu Viorelia, Ermurachi Anastasia, Lîsov Diana

The influence of the parental model on the couple relationship

Influența modelului parental asupra relației de cuplu

 

Chirița Olga

The psycho-social nature and the essence of patriotic consciousness

Natura psiho-socială și esența conștiinței patriotice

 

Rusnac Svetlana, Bostan Irina

The role of psychological wellbeing in the prophylaxis of burnout

Rolul stării psihologice de bine în profilaxia arderii profesionale

 

Lungu Viorelia, Gnaciuc Valentina

The influence of parents' hyper-protection on the adaptation to small schoolchildren

Influența hipertutelării părinților asupra adaptării la școlarii mici

 

II. ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

II. ȘTIINŢE INGINEREȘTI ȘI TEHNOLOGII

Klimenko Irina

Methods for description of complex systems in object information security management

Методы описания сложных систем в управлении информационной безопасностью объекта