Școala Doctorală ULIM

Scientific Journal EcoSoEn Anul 3, Nr3-4/2020 / Revista științifică EcoSoEn Anul 3, Nr.3-4/2020

 

I. ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES

I. ȘTIINŢE ECONOMICE ȘI SOCIALE

1.1. ECONOMICS SCIENCES

1.1.  ȘTIINȚE ECONOMICE

Gribincea Alexandru, Barcari Igor  

ASPECTS OF THE QUALITY OF HOTEL SERVICES IN CHISINAU MUNICIPALITY

ASPECTELE CALITĂȚII SERVICIILOR HOTELIERE ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Lisa Galina 

THE IMPACT OF ERGONOMICS ON HOTEL STAFF LOYALTY

IMPACTUL ERGONOMIEI ASUPRA FIDELIZĂRII PERSONALULUI HOTELIER

Rusu Bianca, Hurloiu Lăcrămioara, Ilincuță Lucian, Hurloiu Iulian  

THE ROLE OF ACCOUNTING IN THE INFORMATION SYSTEM

ROLUL CONTABILITĂȚII ÎN SISTEMUL INFORMAȚIONAL

Popescu Maria, Gribincea Alexandru  

THE ROLE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN ENSURING THE ENERGY SECURITY OF THE EUROPEAN UNION IN CONDITIONS OF VULNERABILITY AND ECONOMIC INSTABILITY

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII ENERGETICE A UE ÎN CONDIȚII DE VULNERABILITATE ȘI INSTABILITATE ECONOMICĂ

Awawdi Badera, Gribincea Alexandru  

INFORMATION SOCIETY AND KNOWLEDGE SOCIETY

SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ ȘI SOCIETATEA CUNOȘTINȚELOR

Tabacaru Ludmila, Gribincea Alexandru  

EUROPEAN INDUSTRIAL-ECONOMIC STRATEGY

STRATEGIA INDUSTRIAL-ECONOMICĂ EUROPEANĂ

Fayed Khatib Nasreen, Gribincea Corina  

PROMOTING WORLD ECONOMIC COMPETITIVENESS IN INFORMATION SOCIETY

PROMOVAREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE MONDIALE ÎN SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

Buzdugan Adriana                                                                                                                            

RESEARCH OF THE BEHAVIOR OF THE CONSUMER ABOUT ELECTRIC CARS         

CERCETAREA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI DE MAȘINI ELECTRICE

Gribincea Alexandru  

CONTENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

CONȚINUTUL DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Abu Arar Haila  

USING KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A PILLAR OF COMPETITIVE STRATEGY

UTILIZAREA MANAGEMENTULUI CUNOȘTINȚELOR CA PILON AL STRATEGIEI COMPETITIVE

Baghdadi Sohir  

TOURISM IN THE PANDEMIC POST-CRISIS PERIOD

TURISMUL ÎN PERIOADA DE POST-CRIZĂ PANDEMICĂ

Colenciuc Inna  

A DIACHRONIC ANALYSIS OF MONETARY UNITS IN GREAT BRITAIN, RUSSIA AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ANALIZA DIACHRONICĂ A UNITĂȚILOR MONETARE ÎN MAREA BRITANIE, RUSIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA

Elsaied Ibrahim   

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLABORATION OF ISRAELI HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

COOPERAREA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ A UNIVERSITĂȚILOR DIN ISRAEL

Haj Rimah  

ISRAEL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ISRAEL ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ

Nita Vasile  

FACILITATION OF COMMUNICATION IN ECONOMIC ENTITIES AND PUBLICADMINISTRATION BY USING IT MEANS

FACILITAREA COMUNICĂRII ÎN ENTITĂȚILE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA PUBLICĂ PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR IT

Trifonova Larisa  

FORMATION OF STRATEGIC INITIATIVES IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

 

 1.2. SOCIAL SCIENCES

1.2. ȘTIINȚE SOCIALE

Robu Viorel, Tufeanu Magda  

SELF-REGULATORY DIMENSIONS OF ACADEMIC MOTIVATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS ATTENDING THE PROGRAM PEDAGOGY OF PRIMARY AND PRE-SCHOOL EDUCATION

DIMENSIUNI AUTOREGLATORII ALE MOTIVAȚIEI ACADEMICE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR CARE URMEAZĂ PROGRAMUL PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

Rusnac Svetlana  

RESEARCH METHODOLOGY AND METHODS IN CONTEMPORARY POSITIVE PSYCHOLOGY

METODOLOGIA ȘI METODELE DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIA POZITIVĂ CONTEMPORANĂ

Caunenco Irina, Chirița Olga  

THE PSICHO-PEDAGOGICAL APPROACH IN THE ACTIVITY OF FORMING PATRIOTIC CONCIOUSNESS IN TODAY'S YOUNG PEOPLE

ABORDAREA PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN ACTIVITATEA DE FORMARE A CONȘTIINȚEI PATRIOTICE LA TINERII DE ASTĂZI

Horozova Larisa  

PECULIERITIES OF THE ETHNOSOCIAL IDEAS OF THE GAGAUZ AND BULGARIAN YOUTH REGARDING THEIR ETHNIC GROUP

ОСОБЕННОСТИ ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ ГАГАУЗОВ И БОЛГАР О СВОЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

Ibrishim Lyudmila  

DEPENDENCE OF FUNCTIONALITY OF THE FAMILY ON INTERPERSONAL RELATIONSHIP OF THE SPOUSES

ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СЕМЬИ ОТ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ

Caunenco Irina, Gasper Lucia  

SOCIO-CULTURAL POTENTIAL OF CONTEMPORARY YOUTH: A PSYCHOLOGICAL APPROACH

POTENŢIALUL SOCIO-CULTURAL AL TINERILOR CONTEMPORANI: O ABORDARE PSIHOLOGICĂ

Beanova Irina  

MANIFESTATION OF COPING STRATEGIES IN UNIVERSITY GRADUATES

ПРОЯВЛЕНИЯ СПОСОБОВ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ У ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

 Itzhakov Adina  

CHOOSING CAREER IN MODERN WORLD

ALEGEREA CARIEREI ÎN LUMEA MODERNĂ

Ibrishim Lyudmila  

RELATIONSHIP OF MARRIAGE SATISFACTION WITH PECULIARITIES OF RELATIONSHIPS IN MARRIEL COUPLES

СООТНОШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ С ОСОБЕННОСТЯМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ

Timofei Pașa, Calancea Angela  

THE IMPORTANCE OF FACILITATING ACCESS TO EDUCATION AMONG TEENAGERS WITH SER

IMPORTANȚA FACILITĂRII ACCESULUI LA EDUCAȚIE ÎN RÂNDUL ADOLESCENȚILOR CU CES

Sigalit Abergil 

THE STRATEGY CHALLENGE IN TRAINING NURSING PROFESSION (THE AMERICAN CASE)

PROVOCĂRI STRATEGICE ÎN INSTRUIREA PROFESIEI DE ÎNGRIJITOR

Heghea Ecaterina  

IDENTIFYING THE MAIN ISSUES AND FACTORS LEADING TO THE SOCIAL EXCLUSION OF INACTIVE ELDERLY PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: SUMMARY OF SURVEY RESULTS

IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR PROBLEME ȘI FACTORI CARE DUC LA EXCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE INACTIVE DIN REPUBLICA MOLDOVA: SINTEZA REZULTATELOR SONDAJULUI

Mogosan Vergina  

PERSONAL DEVELOPMENT OF MIDDLE SCHOOL TEACHERS (BASED ON THE MODEL OF "NICOLAE CARANDA" GYMNASIUM SCHOOL, GLOGOVA, GORJ): THE INTERVENTION PROGRAM

DEZVOLTAREA PERSONALĂ A PROFESORILOR DIN ȘCOLILE GIMNAZIALE (PE MODELUL ȘCOLII GIMNAZIALE ”PROF. NICOLAE CARANDA”, GLOGOVA, GORJ): PROGRAMUL DE INTERVENȚIE

Musienco Natalia  

DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCES IN UNIVERSITY EDUCATION

MODIFICĂRI ALE COMPETENȚELOR SOCIALE ÎN CADRUL EDUCAȚIEI UNIVERSITARE

Guțul Aliona  

DEVELOPMENT OF SOCIAL INTELLIGENCE IN YOUNG SCHOOL CHILDREN: CONCEPT AND MEASUREMENT

DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI SOCIALE LA COPIII DE VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ: CON

Balan Ecaterina  

STIGMA, A BASIC CONCEPT IN SOCIAL PSYCHOLOGY

STIGMĂ, UN CONCEPT DE BAZĂ ÎN PSIHOLOGIA SOCIALĂ

II. ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

II. ȘTIINŢE INGINEREȘTI ȘI TEHNOLOGII

Klimenko Irina  

INFORMATION SYSTEMS IN THE DIGITAL ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Socolov Vasili, Socolova Ludmila  

FUNCTIONAL AND MORPHOLOGICAL STUDIES OF THE THYROID GLAND UNDER INHALATION EXPOSURE TO IODOBENZENE AND M-IODOTOLUENE

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЙОДБЕНЗОЛА И М-ЙОДТОЛУОЛА