Școala Doctorală ULIM

Scientific Journal EcoSoEn Anul 4, Nr1-2/2021 / Revista științifică EcoSoEn Anul 4, Nr.1-2/2021

Scientific Journal EcoSoEn Anul 4, Nr1-2/2021 / Revista științifică EcoSoEn Anul 4, Nr.1-2/2021

 

 

I. ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES

I. ȘTIINŢE ECONOMICE ȘI SOCIALE

1.1. ECONOMICS SCIENCES

1.1. ȘTIINȚE ECONOMICE

Balan Igor, Moldovan Mirela, Chira Tatiana

Conceptual reflections on the moral, ethical and conduct aspects in the professional activity of accountants and auditors 

Reflecții conceptuale privind aspectele de morală, etică și conduită  în activitatea profesională a contabililor și auditorilor  

Iachim Alexandru

Management of scientific research and its content

Managementul cercetării științifice și conținutul acestuia  

Spinu Ana, Balan Igor, Burlea Ecaterina

Concepte privind tratamentul riscurilor semnificative în cadrul instituțiilor bancare

Concepts regarding the treatment of significant risks in banking institutions  

Spînu Ana, Roman Ana Maria

Repere ale alinieri politicii sociale a româniei la standardele uniunii europene

Issues of the alignment of romania's social policy to the european union standards  

Crotenco Irina, Masri Bushra Balan Igor

Modern trends in the development of international education in the knowledge economy

Tendințele moderne în dezvoltarea  educației  internaționale  în sistemul economiei cunoașterii 

Sasu Constantin, Niță Vasile

Economic and social benefits of public sector marketing

Beneficiile de ordin economic și social ale marketingului din sectorul public  

Shkulipa Liudmila

Role and importance of IFRS in the system of improving the quality of accounting

Роль и значение МСФО в системе повышении качества бухгалтерского учета  

Guzun Stela, Robu Elena

Team management and its role in increasing the performance of the organization in the Republic of Moldova

Rolul managementului echipei în cresterea performanței organizației în Republica Moldova  

Guzun Stela

Studying the consumer’s behavior in the buying decision process

Studierea comportamentului consumatorului în procesul de decizie de cumpărare  

Hajajra Mohamed, Sirota Julia, Elsaied Ibrahim

Diversity management for the sake of improvement of education availability system and educational opportunities equalities

Управление разнообразием для улучшения системы доступности образования и равенства возможностей образования  

Abu Madian

The impact of informatization on the economy

Impactul informatizării asupra economiei 

Kabaha Ali, Gribincea Alexandru

Using the revolution 4.0 for life on earth

Utilizarea revoluției 4.0 pentru viața pe terra  

Cojocaru Virginia

European labor market in crisis conditions

Piața de muncă europeană în condiții de criză  

Gribincea Alexandru

Revolution 4.0, IoT smart products, digitization, 5 and 6G networks as economic promoters

Revoluția 4.0, produse inteligente IoT, digitalizarea, rețele 5 și 6G ca promotori economici 

Dreiher Dalia

Factors associated with the quality of medical services in Israeli hospitals

Факторы, связанные с качеством медицинских услуг в израильских больницах  

Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru

5G in service of the economy

5G în serviciul economiei 

Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru

The need for 5G implementation and economic competitiveness

Necesitatea implementării 5g și competitivitatea economică  

Sohir Baghdadi, Abu Arar Haila, Gribincea Alexandru

The vector of the development of the education 4.0 project

Vectorul dezvoltării proectului educația 4.0  

Niță Vasile

Using marketing tools for improving the efficiency of public administration activities

Posibilități de eficientizare a activităților tipice administraţiei publice prin utilizarea instrumentelor de marketing  

Pletniov Vlad

Economic diplomacy in the European Union: a new level of economic cooperation

Diplomația economica în Uniunea Europeana: un nou nivel de cooperare economică  

Polodiuc Liudmila, Blagorazumnaya Olga

Foreign experience in managing the activities of transport enterprises in the public sector of municipal government

Зарубежный опыт управления деятельностью транспортными предприятиями общественного сектора муниципального управления  

Polodiuc Liudmila

Analysis of the activities of enterprises to provide the population with urban passenger transport services in the municip of Chisinau

Aнализ деятельности предприятий по обеспечению населения услугами городского пассажирского транспорта в муниципии Кишинев  

 

1.2. SOCIAL SCIENCES

1.2. ȘTIINȚE SOCIALE

Vasiutynskyi Vadym

Psychological aspects of war at Donbas: evaluations and attitudes, search for culprits, possibilities of mutual understanding

Aspecte psihologice a războiului din Donbas: evaluări și atitudini, căutarea vinovaților, posibilități de înțelegere reciprocă  

Marinescu Gabriela, Stoica Cristina Maria

Education and socio-cultural context in the spread of Covid-19 virus

Educația și contextul socio-cultural în răspândirea virusului Covid-19  

Balode Neli

The cognitive model of anxiety. Case conceptualization

Modelul cognitiv al anxietății. Conceptualizare de caz  

Rusnac Svetlana, Podborschi Angela

The report of physical self and femininess sexuality

Raportul dintre self-ul fizic și sexualitatea feminină  

Pivoriene Jolanta, Kairiene Brigita, Katkoniene Agata

Challenges and possibilities of parenting in Covid-19 situation in Lithuania

Проблемы и возможности родительства в ситуации Covid-19 в Литве  

Marinescu Gabriela, Stoica Cristina Maria

Comparative analysis of health systems during the pandemic in several European Countries

Analiza  comparativă a sistemelor  de  sănătate  în  timpul pandemiei în câteva țări din Europa                                 

Rusanovschi Valeria

The structure of social representation of beauty

Structura reprezentării sociale a frumuseții 

Rusnac Svetlana, Beloussova Galina

The role of job satisfaction in solving stressful situations on the example of the activities of marketing specialists

Роль удовлетворенности трудом в решении стрессовых ситуаций на примере деятельности специалистов маркетологов  

Horozov Serghey, Horozova Larisa

Millennium Generation: features of perception of social situation

Поколение Миллениум: особенности восприятия социальной  ситуации  

Chiriţa Valentin, Chirița Olga

Legal-psychological aspects of ensuring anti-terrorist operations

Aspecte juridico-psihologice de asigurare a operațiunilor antiteroriste  

II. ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

II. ȘTIINŢE INGINEREȘTI ȘI TEHNOLOGII

Leahu Tudor, Shishiyanu Sergiu, Grecu Alexandr

Conceptual informatics environment of the analysis of human resources and work remuneration issues

Anturajul informatic conceptual al problemelor de analiză a resurselor umane și remunerării muncii 

Grecu Alexandr

The management of the judicial information system in the Republic of Moldova. Implementation of the technical concept

Managementul sistemului informațional judiciar în Republica Moldova. Implementarea conceptului tehnic